Markedsdialog om beredskabskommunikations-netværket i Danmark

Print

Publiceret: 10.04.2019

Rigspolitiet ønsker at gå i dialog med markedet i forbindelse med udformningen af udbudsmaterialet, der skal sikre gennemførsel af et udbud af det kommende, landsdækkende beredskabskommunikationsnet, som skal afløse det nuværende beredskabskommunikationsnet SINE (SIkkerhedsNEt).

Rigspolitiet har tidligere været i dialog med markedet i 2017 i forbindelse med det udbudsforberedende arbejde. Denne nye markedsdialog er en supplerende dialog med fokus på de senest påtænkte tiltag i forhold til udbudsmaterialet, herunder muligheden for at udforme udbuddet således, at det giver staten mulighed for at købe nettet ved udløbet af den kommende kontrakt.

Proces

Markedsdialogen indledes med en skriftlig proces, hvor alle interesserede markedsaktører kan få tilsendt spørgsmål til skriftlig besvarelse. Herefter afholdes individuelle dialogmøder. Rigspolitiet forventer derefter at mødes - enten med alle de markedsaktører, der har afleveret svar på de skriftlige spørgsmål, eller med et repræsentativt udvalg af markedsaktørerne. Det er vigtigt for Rigspolitiet, at så mange relevante repræsentanter, som muligt deltager, idet det vil give både Rigspolitiet og markedet de bedste forudsætninger for en succesfuld udbudsproces.

På selve dialogmødet vil aktørernes skriftlige besvarelser blive drøftet og uddybet yderligere. Rigspolitiet kan frit vælge om de bemærkninger, der er afgivet under dialogen, skal indgå i bl.a. udformningen af det endelige udbudsmateriale.

Tidsplan

Den forventede tidsplan for den supplerende markedsdialog er følgende:

  • Markedsaktørers frist for tilbagemelding om deltagelse: 23. april 2019 kl. 12:00
  • Fremsendelse af spørgsmål til markedsaktører: 23. april 2019
  • Frist for aktørernes besvarelse af spørgsmål: 14. maj 2019
  • Fremsendelse af invitation til videre dialog: 20. maj 2019
  • Dialogmøder med udvalgte aktører: 3. – 11. juni 2019

Som afslutning på dialogen med markedet udarbejder Rigspolitiet et notat. Notatet offentliggøres på www.sikkerhedsnet.dk.

Rigspolitiet har offentliggjort en forhåndsmeddelelse vedr. markedsdialogen. Den kan læses her og er publiceret i TED-databasen (Tenders Electronic Daily), som indeholder de offentlige udbud i Den Europæiske Union.

Spørgsmål til emnet kan stilles til CFB på fremtidenssine@politi.dk