Beredskaber i to politikredse tester SINE Services

Print

Beredskaberne i Midt- og Vestsjælland og Østjylland Politikredse har testet to pilotløsninger, der skal gøre det muligt at se og dele informationer på digitale kort.

Publiceret: 17.12.2013

Der er fart på pilotprojektet SINE Services. Efter opstart i sensommeren har tre arbejdsgrupper med repræsentanter fra politi, redningsberedskab, sundhedsberedskab, forsvar og Beredskabsstyrelsen brugt efteråret på at definere retningslinjerne for brug af to pilotløsninger. Løsningerne skal gøre det muligt for beredskaberne at se og dele informationer på digitale kort og koordinere en fælles indsats ved fx at tegne, bruge symboler eller lave markeringer på enten en tablet eller en pc. SINE Services kan blive et vigtigt værktøj, når indsatsledelse, vagtcentral og den lokale beredskabsstab skal koordinere indsatsen ved større hændelser.

Testet i operativt miljø

Pilotløsningerne er for nylig blevet testet i et operativt miljø af beredskaberne i Midt- og Vestsjællands og Østjyllands Politikredse. Formålet med brugertesten var dels at afprøve løsningernes funktionalitet og dels at skabe dialog mellem slutbrugere og leverandører. Med en tablet i den ene hånd og en SINE-radio i den anden fik deltagerne til opgave at styre en indsats som ISL Politi, ISL Brand og KOOL. Indsatsen tog udgangspunkt i en virkelig hændelse og blev koordineret af et til opgaven nedsat KSN.

Slutbrugeren bliver hørt

Deltagerne i brugertesten kom fra det operative og taktiske niveau hos politi, redningsberedskab, sundhedsberedskab, forsvaret og Beredskabsstyrelsen. Under testen havde deltagerne mulighed for at komme med kommentarer til løsningerne og stille spørgsmål til leverandørerne.

- Det var spændende at afprøve løsningerne i operative scenarier. Når indsatsledelsen har et fælles kort at operere ud fra, får vi hurtigt et bedre overblik over en hændelse og kan forkorte kaosfasen. Fx fungerer det godt, at hver beredskabssektor laver markeringer med deres egen farve. Samtidig arbejder vi ud fra det samme grundlag, hvilket letter det videre planlægningsarbejde i indsatsen, siger Lasse Clemensen, indsatsleder i Aarhus Brandvæsen.

- Man skal lige vænne sig til at arbejde med en tablet i hånden. Men når det er sagt, var begge løsninger betjeningsvenlige og havde mange gode funktioner. Jeg har ros til adressesøgning, symbolforklaring og muligheden for at trække symboler rundt på skærmen. Til gengæld havde jeg udfordringer med størrelsen på symbolerne, der var svære at se, siger Michael Ørum Møldrup, indsatsleder i Østjyllands Politi.

- Et fælles overblik på en tablet bliver et stort løft for indsatsledelsen ved en stor hændelse. Det er godt med symboler, men der må ikke være for mange af dem. Desuden er det nødvendigt med en funktion, der låser indsatsledelsens roller, så jeg har mulighed for kun at se mine egne markeringer, hvis jeg har behov for et hurtigt sektorspecifikt overblik, siger Niels-Christian Emmertsen, overlæge i Region Midtjylland.

Gode indspark til det videre arbejde

Efter en hel dag med brugertest i Roskilde og Aarhus er Bo Samson, formand for den operative arbejdsgruppe og vicepolitiinspektør i Midt- og Vestsjællands Politi, godt tilfreds med forløbet og deltagernes indspark.

- Vi fik ved begge brugertest gode bidrag og kommentarer til de to løsninger. Og vi ved nu, hvad vi skal hjem og arbejde videre med. Ved at samle leverandører og slutbrugere på dette tidspunkt sikrer vi os, at alle bliver hørt og får mulighed for at påvirke udviklingen af de to pilotløsninger. Det er kun ved indsigt i beredskabernes behov, at vi kan skabe det optimale værktøj, siger Bo Samson.

Evalueringsrapport og beslutning om udrulning 

Bo Samson tilføjer, at næste skridt nu bliver at afprøve pilotløsningerne ved virkelige hændelser i de to testkredse, hvorefter erfaringerne skal munde ud i en evalueringsrapport. Det er planen, at pilotprojekterne skal være afsluttet i løbet af foråret 2014, så der inden sommerferien kan udfærdiges et beslutningsoplæg til, hvorvidt en evt. SINE Services-løsning skal udrulles på landsplan.

Det er Rigspolitiets Politiområde, Koncern-IT (KIT) og Center for Beredskabskommunikation (CFB), der er ansvarlig for planlægning og gennemførelse af pilotprojekterne i samarbejde med repræsentanter fra beredskaberne.