Q&A for genudbud af SINE

Print

1. Hvem er ansvarlig for gennemførelsen af udbuddet og for valget af tjenesteyder?

Rigspolitiet v/Center for Beredskabskommunikation (CFB) er ansvarlig for at gennemføre udbuddet og for valg af tjenesteyder med udbudsjuridisk bistand fra Kammeradvokaten

2. Hvilken teknologi skal benyttes?

Udbuddet er teknologineutralt, og udbudsmaterialets krav er beskrevet som funktionskrav. Dette betyder, at kontrakten vil stille krav til, hvilke funktioner den tilbudte løsning skal understøtte, men ikke hvorledes tjenesteyderen skal tilrettelægge sin løsning, eller hvilken teknologi tjenesteyderen skal basere sit net på. Dette betyder, at tilbudsgivere vil kunne tilbyde forskellige teknologiske løsninger under forudsætning af, at de tilbudte løsninger lever op til udbudsmaterialets krav. Der henvises til nyhed på www.sikkerhedsnet.dk

3. Bliver beredskaberne og de operative behov inddraget i udbudsforløbet?

Beredskaberne bliver inddraget i relevant omfang gennem TOAS (Tværgående Operativ Anvendelse af SINE), hvor alle beredskabssektorer er repræsenteret. Derudover følges projektet af en tværministeriel følgegruppe, som består af repræsentanter fra Justitsministeriet, Forsvarsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Finansministeriet og Erhvervsministeriet.

4. Bliver der i den nye kontrakt taget hensyn til beredskabernes behov for bredbåndsløsninger?

Genudbuddets fokus er at sikre den fortsatte understøttelse af beredskabernes kritiske talekommunikation. Rigspolitiet har parallelt hermed i projektet FREBI (Fremtidens Beredskabskommunikation – Infrastruktur) igangsat en analyse af, hvordan og hvornår talekommunikationen kan suppleres med datakommunikation mellem beredskaberne for at understøtte beredskabernes behov bedst muligt. Analysen skrider planmæssigt frem og har identificeret seks anbefalinger, som der arbejdes videre med. Læs mere om FREBI via dette link

De funktionelle krav til dataoverførelse (SDS’er) i nettet vil på den baggrund modsvare det nuværende serviceniveau for dataoverførelser, hvorved krav til datakommunikation (fx video og billeder) i større omfang end i dag, ikke vil indgå som krav i kontrakten.

5. Hvorfor stilles der ikke krav om data til fx video og billeder i det igangsatte udbud?

Det er Rigspolitiets vurdering, at en adskillelse af kravene til tale og datakommunikation på nuværende tidspunkt er den bedste løsning i forhold til at sikre, at beredskabernes høje krav til understøttelsen af deres kritiske talekommunikation fortsat kan i mødekommes. Det skal dog understreges, at udbuddet er teknologineutralt og alle løsninger, der kan opfylde såvel funktionelle som sikkerhedsmæssige krav vil blive taget i betragtning. Der er ingen tvivl om, at data er et vigtigt og stigende element i beredskabernes kommunikation, hvorfor Rigspolitiet også har igangsat en analyse af, hvornår og hvordan dette behov bedst understøttes. Rigspolitiets tilgang følger i den forbindelse de internationale tendenser, hvor den mest udbredte tilgang er en hybridmodel med en trinvis transformation med to parallelle systemer til hhv. tale og data, inden der på sigt forventes et samlet system til begge dele igen. 

6. Hvad er kravene til dækning og service i den nye kontrakt? 

De funktionelle krav i den udbudte kontrakt er tilsvarende de funktionelle krav og det serviceniveau, der leveres i den nuværende kontrakt. Ændringer, der løbende igennem kontraktperioden er indført i den nuværende kontrakt som følge af konkrete beredskabsbehov, vil i videst mulig omfang blive indført som krav i den nye kontrakt. 

7. Hvorfor er alle krav i udbuddet ikke offentliggjort? 

På grund af særlige sikkerhedskrav kører udbuddet under Forsvars- og sikkerhedsdirektivet og derfor er samtlige krav ikke offentliggjort. 

8. Bliver der stillet krav til, at der skal være dækning i områder, der i dag ikke er omfattet af kontrakten? 

I den nye kontrakt vil kravene til den procentvise dækning af Danmarks landareal være de samme, som leveres i den nuværende kontrakt. 

9. Tager kontrakten hensyn til, at eksisterende udstyr (radioer og applikationer) skal kunne anvendes efter 2024? 

Der vil være tale om et teknologineutralt udbud, og der vil derfor være en mulighed for, at det nuværende udstyr ikke kan genanvendes ved kontraktindgåelse med en ny tjenesteyder. Evalueringen af de modtagne tilbud og tildeling af kontrakten vil ske på baggrund af en samlet vurdering af kvalitative og økonomiske kriterier. Et eventuelt behov for nyanskaffelser vil derfor indgå i den økonomiske vurdering af en tilbudsgivers løsning. 

10. Hvor lang tid forventes den kommende kontrakt at løbe? 

Den kommende kontrakt løber som udgangspunkt i otte år, men med mulighed for både en kortere og længere varighed afhængig af, hvordan området udvikler sig.

11. Får staten mulighed for ejerskab af det fremtidige SINE-net? 

Udbuddet giver staten en mulighed for, men ikke en pligt til, køb af nettet ved udløbet af den kommende kontraktperiode.

12. Hvordan bliver det fremtidige beredskabsnet finansieret? Og hvordan bliver en eventuel ny fordelingsnøgle fastlagt? 

Der kan først tages endelig stilling hertil, når udfaldet af det kommende udbud kendes. Men ændringer i forhold til den nuværende model vil i givet fald blive drøftet med de berørte parter.

13. Skal beredskaberne selv finansiere nye radioer og andet udstyr? 

Der kan først tages endelig stilling hertil, når udfaldet af det kommende udbud kendes. Men ændringer i forhold til den nuværende model vil i givet fald blive drøftet med de berørte parter.

14. Bliver der lavet en terminaloption i lighed med den, der er i den nuværende kontrakt? 

I lighed med den nuværende kontrakt vil der i den nye kontrakt indgå en terminaloption, der giver beredskaberne mulighed for at tilkøbe radioer, tilbehør, programmering, service og installation af radioer igennem tjenesteyderen. Det er endvidere forventningen, at det i lighed med den nuværende kontrakt vil være muligt for beredskaberne at indkøbe radioer udenfor kontrakten under forudsætning af, at radioerne er certificerede til brug i nettet.

15. Bliver det fortsat gratis for slutbrugerne at bruge nettet? 

Der er ikke taget endelig stilling hertil på nuværende tidspunkt. Men ændringer i forhold til den nuværende model vil i givet fald blive drøftet med de berørte parter.

16. Hvordan bliver beredskaberne kompenseret, hvis den fremtidige løsning medfører yderligere omkostninger? 

Der kan først tages endelig stilling hertil, når udfaldet af det kommende udbud kendes. Men ændringer i forhold til den nuværende model vil i givet fald blive drøftet med de berørte parter.

17. Skal mobile applikationer og tilbehør udskiftes, hvis et nyt beredskabsnet idriftsættes? 

Det er ikke muligt at sige noget om dette på nuværende tidspunkt, da det i et vist omfang beror på de tilbud, som modtages.

18. Hvad sker der med installationer til indendørs dækning? 

Det er ikke muligt at sige noget om dette på nuværende tidspunkt, da det i et vist omfang beror på de tilbud, som modtages.

19. Hvorfor er udbuddet blevet forsinket? 

Genudbuddet er blevet forsinket, da der er blevet gennemført en proces, hvor rammerne for anskaffelsen har været gransket nærmere med henblik på at sikre, at de danske beredskaber også fremover har adgang til et beredskabskommunikationsnet, der lever op til de nuværende høje krav til kritisk beredskabskommunikation, og hvor sikkerheden i og omkring beredskabs-kommunikationsnettet er høj. Disse hensyn er væsentlige elementer i den fremtidige proces.

20. Er der ændringer i tidsplanen for udbuddet annonceret den 19. januar 2022? 

På baggrund af en anmodning fra de prækvalificerede leverandører og efter en samlet vurdering er det besluttet at udskyde fristen for afgivelse af indledende tilbud til den 22. november 2022. Den længere frist vil sikre, at alle de prækvalificerede leverandører, som ønsker at afgive tilbud, får tilstrækkelig tid til at gennemarbejde deres tilbud, herunder inddrage de svar, som de har modtaget på deres spørgsmål vedr. genudbuddet. Det er endnu for tidligt at sige, hvilken indflydelse udskydelsen af tilbudsfristen får på den samlede tidsplan for udbuddet.

Flere informationer

Yderligere spørgsmål kan stilles til Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB) på KOS-CFB@politi.dk.

For pressehenvendelser henvises til Rigspolitiets presseafdeling på presse@rigspoliti.dk.