Q&A for genudbud af SINE

Print

1. Hvem er valgt som tjenesteyder i den nye kontrakt?

Dansk Beredskabskommunikation A/S er valgt som tjenesteyder i den nye kontrakt. Rigspolitiet har pr. den 25. oktober 2023 underskrevet kontrakten med Dansk Beredskabskommunikation A/S. Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB) har været ansvarlig for at gennemføre genudbuddet og for valg af tjenesteyder med udbudsjuridisk bistand fra Kammeradvokaten.

2. Hvor lang tid løber den nye kontrakt? 

Kontrakten løber fra 2026 til 2034 med mulighed for både en kortere og længere varighed afhængig af, hvordan området for beredskabskommunikation udvikler sig.

3. Hvilken teknologi er valgt i den nye kontrakt?

Ved tildeling af kontrakt til Dansk Beredskabskommunikation A/S er der i løsningen valgt den samme TETRA-teknologi, som i den hidtidige kontrakt. Det betyder, at de danske beredskaber også fremover vil have adgang til et sikkert og robust kommunikationsnet med meget høje krav til oppetid og robusthed.

4. Hvorfor er der ikke valgt en anden teknologi?

Genudbuddet af SINE blev gennemført som et teknologineutralt udbud, hvor udbudsmaterialets krav var beskrevet som funktionskrav. Det betyder, at tilbudsgivere har kunnet tilbyde forskellige teknologiske løsninger under forudsætning af, at de tilbudte løsninger levede op til udbudsmaterialets krav. Der blev prækvalificeret fire leverandører, og Dansk Beredskabskommunikation A/S var den eneste endelige tilbudsgiver. Der henvises til nyhed via dette link.

5. Kan beredskaberne genanvende deres radioer og udstyr i den nye kontrakt

Beredskaberne kan fortsætte brugen af de nuværende radioer med de nuværende talegrupper. Radioer vil ligeledes forsat kunne indkøbes på kontrakten. Desuden vil eksisterende udstyr i fx vagtcentraler kunne genanvendes.

Der vil dog i løbet af 2024 skulle ske en udskiftning af udstyr i kontrolrum hos de fleste vagtcentraler fra en decentral løsning (ICCS) til en centraliseret løsning (DCS). Udskiftningen er omkostningsfri for de enkelte beredskaber. Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB) tager særskilt kontakt til beredskabernes vagtcentraler for information og aftaler om overgang til DCS.

6. Hvilke krav stiller den nye kontrakt til funktionalitet

Beredskaberne vil have den samme, velkendte funktionalitet til rådighed, som i den nuværende kontrakt. Herunder bl.a. adgang til prioritering af opkald, kryptering af tale, understøttelse af gruppekaldsfunktioner, individuelle opkald og nødopkald. Desuden kan beredskaberne fortsat sende statusbeskeder, anvende push-to-talk og kommunikere i direkte tilstand (DMO).

7. Bliver det fortsat gratis for slutbrugerne at bruge nettet?

Der er ikke på nuværende tidspunkt truffet beslutning om ændringer i finansieringsmodellen.

8. Hvordan bliver beredskaberne kompenseret, hvis den fremtidige løsning medfører yderligere omkostninger? 

Der er ikke på nuværende tidspunkt truffet beslutning om ændringer i finansieringsmodellen.

9. Tager den nye kontrakt hensyn til beredskabernes behov for bredbåndsløsninger?

Med den nye kontrakt vil beredskabernes kommunikation fortsat være baseret på TETRA-teknologien, der er et smalbåndsbaseret radiokommunikationsnet til talekommunikation. Teknologien understøtter dermed ikke brug af større datamængder til fx video-streaming eller deling af billeder fra indsatsområde til vagtcentral.

Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB) er fuldt opmærksom på beredskabernes behov for brug af data til beredskabskommunikation, og har løbende undersøgt mulighederne for at styrke dette område. I forbindelse med den politiske godkendelse af den nye kontrakt er det samtidig besluttet at styrke dette arbejde yderligere. Rigspolitiet igangsætter derfor blandt andet en række initiativer. Blandt disse er en række mindre pilotforsøg, hvor Center for Beredskabskommunikation (CFB) i samarbejde med beredskaberne skal undersøge de beredskabsfaglige muligheder i forhold til bl.a. private netværk og midlertidige dækningsløsninger.

Aktiviteterne skal bidrage til at sikre, at den nuværende talekommunikation gradvist kan suppleres med missionskritisk datakommunikation og på længere sigt helt kan erstattes af et system, der understøtter en national løsning med både tale og data (FREBI). Dette skal bl.a. ses i lyset af den internationale udvikling og udviklingen i beredskabernes kommunikationsbehov. Herunder undersøges, om beredskaberne kan få forrang til bredbånd, når der er behov herfor, hvilket ikke er muligt i dag. Læs mere herom via dette link.

10. Hvad er kravene til dækning og service i den nye kontrakt?

De funktionelle krav i den nye kontrakt er tilsvarende de funktionelle krav og det serviceniveau, der leveres i den nuværende kontrakt.

11. Bliver der i den nye kontrakt stillet krav til, at der skal være dækning i områder, der i dag ikke er omfattet af kontrakten?

I den nye kontrakt er kravene til den procentvise dækning af Danmarks landareal de samme, som leveres i den nuværende kontrakt. Med den nye kontrakt vil beredskaberne som minimum have samme udendørs dækning, som i dag. Dertil vil der være mulighed for at tilkøbe indendørs dækningsanlæg på kontrakten.

12. Hvordan er det fremtidige beredskabsnet finansieret? Og hvordan bliver en eventuel ny fordelingsnøgle fastlagt? 

Der er ikke på nuværende tidspunkt truffet beslutning om ændringer i finansieringsmodellen.

13. Skal beredskaberne selv finansiere nye radioer og andet udstyr?

Ved tildeling af kontrakt til Dansk Beredskabskommunikation A/S, er der i løsningen valgt den samme TETRA-teknologi, som i den hidtidige kontrakt. Finansieringen af udstyr forventes derfor at fortsætte, som i den hidtidige kontrakt. Det vil sige, at de tilsluttede beredskaber selv finansierer radioer og andet udstyr.

14. Bliver der lavet en terminaloption i lighed med den, der er i den nuværende kontrakt?

Der indgår i den nye kontrakt en terminaloption, der giver beredskaberne mulighed for at tilkøbe et udvalg af radioer, tilbehør, programmering, service og installation af radioer igennem tjenesteyderen. I lighed med den nuværende kontrakt, er det muligt for beredskaberne at indkøbe radioer uden for kontrakten under forudsætning af, at radioerne er certificerede til brug i nettet.

15. Hvad sker der med installationer til indendørs dækning?

Da beredskabernes kommunikation fortsat vil basere sig på TETRA-teknologien, kan indendørs anlæg som udgangspunkt genanvendes.

16. Er der større fokus på IT-sikkerhed i den nye kontrakt?

Den nye kontrakt har væsentligt højere krav til sikkerhed og beskyttelse mod diverse former for angreb mod infrastrukturen.

17. Hvordan er beredskaberne og de operative behov blevet inddraget i udbudsforløbet?

Involvering af beredskaberne og opfyldelsen af deres behov ligger Rigspolitiet meget på sinde. Der har på den baggrund været løbende drøftelser af bl.a. de funktionelle krav i de faste mødefora (en ministeriel følgegruppe og det tværgående samarbejdsforum TOAS (Tværgående Operativ Anvendelse af SINE)).

Repræsentanter fra alle beredskabssektorer har endvidere været inviteret til at gennemgå og kommentere på relevante dele af udbudsmaterialet inden offentliggørelsen.

18. Hvorfor er alle krav i genudbuddet ikke offentliggjort?

På grund af særlige sikkerhedskrav er genudbuddet blevet kørt under Forsvars- og sikkerhedsdirektivet, og derfor er samtlige krav ikke offentliggjort.

Flere informationer

Yderligere spørgsmål kan stilles til Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB) på KOS-CFB@politi.dk.

For pressehenvendelser henvises til Rigspolitiets presseafdeling på presse@rigspoliti.dk.