Vejledning om brug af SINE for Andre Aktører

Print

Publiceret: 29.10.2020

Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB) har udarbejdet udkast til ny vejledning om tilslutning til og anvendelse af radionettet SINE for Andre Aktører.

Andre Aktører er myndigheder og virksomheder, hvor det vurderes samfundskritisk, at deres kommunikation kan opretholdes i krisesituationer.

Den nye vejledning, der netop er sendt i høring hos relevante myndigheder, skal erstatte den gældende SINE-vejledning fra 2011, der er en udmøntning af § 4 i bekendtgørelse nr. 262 af 22. april 2008 om tilslutning til og anvendelse af SINE. Rigspolitiet udstedte den 8. oktober 2020 ”Vejledning til bekendtgørelse nr. 262 af 22. april 2008 om tilslutning til og anvendelse af det landsdækkende radiokommunikationsnet – for beredskaber”.

Rigspolitiet har således i forbindelse med udstedelsen af ny SINE-vejledning fundet det hensigtsmæssigt at skille retningslinjerne for de tilslutningspligtige beredskaber og de såkaldte Andre Aktører, der efter ansøgning kan godkendes til anvendelse af SINE, i to separate vejledninger.

Det bemærkes, at en række afsnit i vejledningen for Andre Aktører er nær identiske med de tilsvarende afsnit i vejledningen for beredskaber. Dette indebærer bl.a., at det tydelige fokus på bl.a. sikkerhed i vejledningen for beredskaber også er overført til vejledningen for Andre Aktører, herunder er bilaget med sikkerhedspolitikken også gældende for Andre Aktører.

Efter vejledningens afsnit 5.3 pålægges Andre Aktører med adgang til skadestedssæt fremadrettet en række særforpligtelser, idet disse aktører har mulighed for at indgå i den tværgående kommunikation mellem beredskaberne under løsningen af beredskabsmæssige opgaver

Download høringsmateriale

Processen frem mod ikrafttrædelse af den nye vejledning er blevet indledt med en drøftelse i TOAS (forum for Tværgående Operativ Anvendelse af SINE), og vejledningen er sendt i officiel høring frem til d. 10. december 2020 til følgende høringsparter:  

 • Justitsministeriet, Forsvarsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet
 • Forsvarskommandoen og Beredskabsstyrelsen
 • Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Statens Serum Institut,
 • Center for Biosikring og Bioberedskab
 • Danske Regioner
 • Danske Beredskaber
 • Kommunernes Landsforening
 • Dansk Beredskabskommunikation A/S
 • Hjemmeværnskommandoen
 • Havarikommissionen
 • SKAT
 • Domstolsstyrelsen
 • Slots- og Kulturstyrelsen
 • Banedanmark
 • Fødevarestyrelsen
 • Kriminalforsorgen
 • Sund og Bælt
 • Folketinget

Spørgsmål til processen vedr. den nye vejledning kan rettes til CFB på KOS-CFB@politi.dk eller på 4515 2165.