Tvist om udbud af radiodispatch til Rigspolitiet afsluttet med forlig

Print

Publiceret: 03.04.2017

I 2007 gennemførtes en udbudsprocedure vedrørende et fælles kontrolrumssoftware til det samlede danske beredskab. Center for Beredskabskommunikation ("CFB") fik i 2008 på vegne af Rigspolitiet ansvaret for denne procedure overdraget fra Økonomistyrelsen. Terma A/S blev på grundlag af det afgivne bud tildelt kontrakten om levering af kontrolrumssoftware. I 2010 blev kontrakten imidlertid afløst af en forligsaftale, der begrænsede omfanget af leverancen, fordi det viste sig umuligt for parterne at gennemføre den oprindelige kontrakt. Forligsaftalen gav Terma A/S mulighed for uden nyt udbud at fortsætte leverancen af den radiodispatch, som anvendes af politiet. Indgåelse af forligsaftalen blev bekendtgjort ved en frivillig bekendtgørelse i EU-Tidende.

Finn Frogne A/S (”Frogne”), der er aktiv inden for levering af dispatchsystemer, klagede til Klagenævnet for Udbud over, at den nye aftale ikke blev genstand for en udbudsprocedure. Frogne havde ikke budt på det første udbud, der oversteg, hvad Frogne anså for muligt i relation til den krævede garantistillelse. Derimod ville Frogne gerne have budt på radiodispatchdelen, der ligger inden for firmaets kerneområder.

Rigspolitiet var af den opfattelse, at det ikke var nødvendigt at gennemføre et udbud af forligsaftalen, og at den frivillige bekendtgørelse under alle omstændigheder beskyttede mod at forligsaftalen kunne erklæres for at være ”uden virkning”.

Efter et langvarigt forløb, der indebar en præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen, anerkendte CFB, at forligsaftalen skulle have været udbudt.

Tilbage var spørgsmålet, om forligsaftalen mellem CFB og Terma A/S kunne bringes til ophør.

EU-Domstolens dom, der blev afsagt den 7. september 2016, gav Frogne fuldt medhold. EU-Domstolen fastslog, at det ikke er muligt at undlade udbud, blot fordi en kontrakt er blevet nødlidende, uden at det er muligt entydigt at placere et ansvar herfor hos enten ordregiveren eller leverandøren. EU-Domstolen tog ikke stilling til, om det var nødvendigt at erklære forligsaftalen for ”uden virkning”, eller om den frivillige bekendtgørelse kunne beskytte mod denne retsvirkning.

Forligsaftalen mellem CFB og Terma er ophørt. På denne baggrund og under hensyntagen til det meget lange tidsforløb er parterne enige om, at det er hensigtsmæssigt at afslutte sagen forligsmæssigt.

Parterne er derfor enige om at afslutte sagen med betaling af en godtgørelse til Frogne, der dækker de af firmaet afholdte eksterne omkostninger.

Parterne vil i fællesskab meddele Højesteret, at sagen er afsluttet, og den afsluttende hovedforhandling, der var berammet til juni 2017, er herefter bortfaldet.

Begge udtrykker tilfredshed med forliget og sagens afslutning.